slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Účinné mechanismy

ZVYŠUJE ÚRODNOST PŮDY A ZÁROVEŇ CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

snižuje spotřebu klasických dusíkatých průmyslových hnojiv cca na polovinu, protože váže vzdušný molekulový dusík - množství fixovaného dusíku a přijatelného rostlinami je na úrovni 60 - 80 kg, za optimálních podmínek až 100 - 150 kg N.ha-1 (množství atmosférického dusíku nad plochou 1 ha činí 75 000 tun),
• zvyšuje využitelnost aplikované minerální výživy a existující zásoby živin v půdě,
• obsahuje ve srovnání s jinými preparáty na bázi bakterií absolutně největší hustotu vitálních zárodků bakterií, tj. 4.109 zárodků v 1 ml hnojiva,
zlepšuje biologické vlastnosti půd a zároveň obnovuje mikrobiální život v půdě,
• zvyšuje a zpřístupňuje fosfor pro rostliny z nerozpustných sloučenin. Množství uvolněného fosforu odpovídá 30 - 40 kg P.ha-1, za optimálních podmínek až 60 - 80 kg fosforu,
podporuje proces rozkladu posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě, což způsobuje postupné zvyšování půdní úrodnosti a vytváří vhodné osivové lůžko,
urychluje uvolňování živin a rozklad aplikovaných digestátů,
• působí synergicky a zvyšuje účinnost společně aplikovaných organických hnojiv (maštalní hnůj, kejda, močůvka a zelené hnojení),
• pozitivně ovlivňuje strukturní vlastnosti a zrnitost půdy,
zlepšuje vzdušný a vodní režim v půdě, který má v konečném důsledku příznivý vliv na přijatelnost živin z půdy,
• „bakterie nacházející se v přípravku AZOTER, působí neutrálně. Prostředí, ve kterém se zdomácní postupně upravují na hodnotu neutrální půdní reakce,“
ozdravuje půdu od spor sclerotinie a hyf hub způsobujících fusariózy,
• účinně ničí zdroj infekce a snižuje riziko přenosu onemocnění na pěstované plodiny,
• zlepšuje kondici rostlin - zvýšením obranného mechanismu rostlin,
zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (snížení mykotoxinů a dusičnanů),
• pozitivně ovlivňuje celkovou ekonomiku pěstitelské soustavy,
• využití i v ekologickém zemědělství

VÁZÁNÍ VZDUŠNÉHO DUSÍKU
Dusík patří mezi základní makrobiogenní prvky, je označován jako prvek, který je „motorem růstu“. Zásoby dusíku v půdách přímo závisejí na zásobách humusu. Jelikož horniny prakticky neobsahují dusík, obohacování půdy tímto prvkem je spjato s biologickou akumulací volného atmosférického dusíku.Atmosféra je bohatým zdrojem dusíku (obsah dusíku se uvádí na úrovni 78,09 objemových procent), což po přepočtu na plochu 1 ha představuje množství 75 000 tun N2, problémem však je silná trojitá vazba mezi atomy dusíku, pro kterou rostliny nedokáží přijmout atmosférický dusík a zapojit ho do svého látkového metabolismu. Mikroorganismy tuto silnou trojnou vazbu svým enzymatickým aparátem dokáží rozbít. Zvýšení efektivity fixace vzdušného dusíku pomocí bakterií se podařilo docílit vhodným výběrem kmenů, které jsou perspektivní nejen z hlediska velmi efektivního asymbiotického vázání vzdušného dusíku, ale jsou schopny se po aplikaci do půdy velmi intenzivně rozmnožovat, čímž se množství fixovaného dusíku přístupného pro rostliny výrazně zvýší. Bakteriální hnojiva AZOTER obsahují vysoce efektivní kmeny asymbiotických bakterií (Azotobacter chroococcum a Azospirillum brasilense), které dokáží syntetizovat- fixovat během vegetačního období pěstovaných rostlin velké množství dusíku. Množství fixovaného a pro rostliny přijatelného dusíku se pohybuje na úrovni 60 - 80 kg, přičemž za optimálních podmínek činí 100 - 150 kg N.ha-1, což snižuje spotřebu klasických dusíkatých hnojiv cca. na polovinu a v konečném důsledku výrazně zlepšuje ekonomiku pěstování plodin.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ FOSFORU Z NEROZPUSTNÝCH FOREM
Obsah celkového fosforu v půdách ČR je ve srovnání s obsahy N, K, Ca i Mg nejnižší (Pt = 0,03 - 0,2 %), je tvořen organickou i anorganickou frakcí, přičemž ve většině našich půd mírně dominuje anorganický (25 - 98 %) fosfor nad organickým (2 -75 %) fosforem jako důsledek převážně minerálního charakteru našich půd. Podstatná část fosforu (92 - 99 %) nacházejícího se půdě je pro rostliny nepřijatelná. Jen 1 - 8 % z celkové zásoby P dokážou rostliny využít pro tvorbu úrody. Zpřístupňování fosforu do formy rozpustné ve vodě se v půdě uskutečňuje i biologickou cestou. Dobrá biochemická aktivita půdní mikroflóry pozitivně ovlivňuje uvolňování fosforu z těžko rozpustných sloučenin. Bacillus megaterium uvolňuje vázaný fosfor, mění v půdě existující trikalciumfosfát na dikalciumfosfát a tím zpřístupňuje sloučeniny fosforu pro pěstované rostliny. Množství takto uvolněného fosforu odpovídá na konci vegetačního období cca 30 - 40 kg fosforu v čistých živinách a za optimálních podmínek až 60 - 80 kg fosforu.

MOBILIZACE DRASLÍKU A URYCHLENÍ ROZKLADNÝCH PROCESŮ POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ
Pomocí aplikovaného AZOTERU v kombinaci s přítomnou celulózou rychle narůstá počet bakterií přítomných v půdě rozkládajících posklizňové zbytky. Tyto bakterie urychlí proces rozkladu půdní organické hmoty a posklizňových zbytků. Rychlý rozklad a mineralizace organických látek v půdě jsou podmíněny současnou činností různorodých skupin mikroorganismů (např. azotobacteru a celulolytických bakterií). V uvedeném procesu činností mikroorganismů dochází k mobilizaci - uvolňování draslíku z těžko rozpustných organických sloučenin na formy přístupné pro rostliny, množství takto uvolněného draslíku se pohybuje na úrovní 30 - 40 kg v čistých živinách. Využití stimulačního efektu AZOTERU při urychlení rozkladných procesů u posklizňových zbytků (sláma obilovin, řepky, kukuřice) je důležité, protože některé plodiny po sklizni hlavního produktu zanechávají na poli velké množství posklizňových zbytků lignocelulózového charakteru, se širokým poměrem C:N, které v případě nerozložení inhibují klíčení vysetých semen a jsou také živnou půdou pro různé druhy plísní, které infikují mladé vzcházející rostliny v počátečních stadiích růstu, čímž zhoršují zdravotní stav pěstovaných plodin, což má negativní dopad na úrodu.

PREVENCE VŮČI CHOROBÁM - základ úspěchu
Významným přínosem kromě pozitiv ve výživě rostlin je využití AZOTERU v biologickém boji proti běžným chorobám zemědělských plodin, tj. bílé hnilobě (Sclerotinia sclerotiorum) a fusariózám. AZOTER obsahuje spory hub Coniothyrium minitans a Trichoderma atroviride, tím vytváří účinnou pomoc pro ochranu půdy a prevenci proti uvedeným chorobám. Jsou to jediní paraziti, schopní efektivně bojovat proti houbě S. sclerotiorum a fusariózám v polních podmínkách. Fusariózy představují vážnou hrozbu při pěstování mnoha polních plodin. Parazitická houba Trichoderma atroviride účinně ničí spory fusárií už v půdě. Pokud tato prevence neproběhne v půdě, tak následně dochází k intenzivnímu množení spor a k produkci mykotoxinů. Pozitivní vliv účinku parazitní plísně se projevuje kromě napadáni zástupců rodů Fusarium i v napadání jiných rodů, jako jsou Pythium, Rhizoctonia a Botrytis, přičemž Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na odolnost rostlin, a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer